denonco@transparency.com.al

Raporte

Shpenzimet në shëndetësi për vitin 2022: Me dobësimin e pandemisë ‘dobësohen’ edhe fondet për shëndetësinë

Me dobësimin e pandemisë Covid-19 përgjatë vitit 2022 janë tkurrur edhe fondet publike për financimin e sektorit të shëndetësisë, edhe pse ende ky sektor paraqet nevoja të larta për përmirësimin e shërbimeve dhe sidomos në aksesin e popullatës në medikamente falas.


Në buxhetin fillestar që hyri në zbatim në janar 2022, Ministrisë së Shëndetësisë iu miratua një buxhet total prej 74 miliardë lekësh, (shëndetësia dhe mbrojtja sociale), por përgjatë dy rishikimeve që u bënë në ligjin e buxhetit në mars dhe në korrik 2022 fondet për shëndetësinë u shkurtuan në mënyrë sistematike. Këto shkurtime u bënë përkundër këshillave të donatorëve (Bankës Botërore), e cila sugjeroi se çdo rishikim dhe ri-alokim i buxhetit nuk duhet të prekë sektorët e arsimit dhe shëndetësisë, pasi përveç se janë prioritare kanë pamjaftueshmëri të lartë fondesh në raport me nevojat.


Në aktin normativ të datës 12 mars 2012, qeveria rishikoi me ulje fondet për shëndetësinë duke i çuar në 76,6 miliardë lekë me një ulje në total me 344 milionë lekë ose 0.46%. Nga të gjitha programet shkurtimin më të madh të fondeve e kishte “Shërbimi i Urgjencës Kombëtare”. Fondet totale në këtë program nga 334,1 milionë lekë që ishin në fillim të vitit ranë në 310 milionë lekë me reduktim 7.2 % .


Fondet në dispozicion të zërit “Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi” u ulën gjithashtu me 10.7 % duke arritur në 339,4 milionë lekë nga 380.2 milionë të miratuara në fillim të vitit.

Ulje të fondeve pati edhe në programet e “Shërbimet Kujdesit Parësor” dhe “Shërbimet e Kujdesit Shëndetësor” por me një masë më të ulët, me nga 0.06% dhe 0.3 % secila.

Programi i “Shërbimeve të Shëndetit Publik” pati një ulje me dukshme me 2%. Fondet buxhetore për këtë zë me rishikimin e parë të buxhetit arritën në 6,230 milionë lekë nga 6,360 milionë lekë që ishin në ligjin fillestar të buxhetit.

Rishikimet çuan me ulje edhe fondet për “Përkujdesin Social” të cilat u reduktuan me 0,2% në aktin normative të marsit 2022 .

Pavarësisht se grumbullimi i të ardhurave për arkën e shtetit gjatë vitit 2022 rezultoi me rritje rekord, ndryshimet buxhetore që u aplikuan në muajin korrik të këtij viti ulën më tej fondet për shëndetësinë.


Në aktin normativ të datës 29 korrik të 2022-s buxheti i Ministrisë së Shëndetësisë u reduktua më tej duke arritur në nivelin e 74.7 miliardë lekëve, vlerë kjo 2.6 për qind më e ulët se rishikimi që u bë në mars dhe 3% më e ulët se në buxhetin fillestar . Rishikimi i dytë i buxhetit 2022 uli në mënyre evidente fondet për të gjithë zërat e programeve të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale. Totali i buxhetit për shëndetësinë u reduktua në mes të vitit me 2,3 miliardë lekë (19,5 milionë euro me kursin e këmbimit 1euro =121 lekë) nga fondi i fillimit të vitit.


Shkurtimet më të mëdha në vlerë u bënë në programin “Shërbimet e Shëndetit Publik” me mbi 16 për qind. Fondi total në këtë zë arriti në 5,338 milionë lekë nga 6,360 milionë lekë që ishin në buxhetin fillestar. Reduktimi ishte i lartë edhe për zërin “ Shërbimet e Kujdesit Parësor” , i cili me rishikimin e muajit korrik arriti në 7,948 milionë lekë ose 9.7 % më i ulët se i fillimit të vitit.

Për zërin ”Shërbimet e Kujdesit Dytësor”, një zë që përfaqëson shpenzimet nga spitalet në të gjithë vendin, rishikimi i korrikut uli fondet me 1% në krahasim me buxhetin fillestar. Fondet në këtë zë arritën në 32,999 milionë lekë nga 33,342 milionë lekë që ishin në fillim të vitit.


Në zërin “Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi” fondet u shkurtuan me 3.1 % në raport me buxhetin fillestar. Fondi total në këtë zë me rishikimin e korrikut arritën në 329,4 milionë lekë nga 380,2 milionë lekë që ishin në fillim të vitit 2022. Reduktime u bënë edhe në zërin “Përkujdesi Social” fondet e të cilit u shkurtuan në korrik me 64.8 milionë lekë ose me 0.2% në raport me buxhetin fillestar.

Burimi: Ministria e Financave

Buxheti fillestar 2022AN-12/3/2022AN-29/7/2022
Buxheti total për Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale 2022 (mijë lekë)      77,075,882        76,722,191         74,714,191
Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi            380,200              339,479               329,479
Shërbimet e Kujdesit Parësor        8,805,125          8,799,701           7,948,561
Shërbimet e Kujdesit Dytësor      33,342,128        33,238,071         32,999,571
Shërbimet e Shëndetit Publik        6,360,146          6,230,854           5,338,854
Shërbimi Kombëtar i Urgjencës            334,162              310,159               310,159
Përkujdesi Social      26,818,130        26,769,602         26,753,242
Rehabilitimi  i te Përndjekurve Politik        1,035,991          1,034,325           1,034,325
            Burimi: Ministria e Financave, Tabelat buxhetore sipas programeve te institucioneve

Këto të dhëna janë pjesë e raportit të prodhuar nga Shoqata Together for Life “Monitorimi i shpenzimeve të sektorit të shëndetësisë dhe mbrojtjes sociale për vitin 2022” mbështetur nga NED (National Endowment for Democracy).

Burimi:  https://transparency.com.al/

Gjetjet e plota të raportit i gjeni në këtë link: Monitorimi-i-shpenzimeve-te-sektorit-te-shendetesise-dhe-mbrojtjes-sociale-per-vitin-2022.pdf (togetherforlife.org.al)

Referenca:

[1] https://financa.gov.al/per-buxhetin-e-vitit-2022/

[2]https://documents1.worldbank.org/curated/en/099505006202299116/pdf/P17481105fbb4f03f0a5400e6abe9e0952a.pdf

[3] https://financa.gov.al/akti-normativ-nr-3-date-12-03-2022-per-disa-shtesa-dhe-ndryshime-ne-ligjin-nr-115-2021-per-buxhetin-e-vitit-2022/, https://financa.gov.al/per-buxhetin-e-vitit-2022/

[4] https://financa.gov.al/akti-normativ-nr-3-date-12-03-2022-per-disa-shtesa-dhe-ndryshime-ne-ligjin-nr-115-2021-per-buxhetin-e-vitit-2022/, https://financa.gov.al/per-buxhetin-e-vitit-2022/

[5] https://financa.gov.al/akti-normativ-nr-12-date-29-07-2022/

[6] https://financa.gov.al/per-buxhetin-e-vitit-2022/; https://financa.gov.al/akti-normativ-nr-12-date-29-07-2022/

Read more

Skandali: koncesionari i check-up u pagua për mbi 20 mijë persona pa ofruar shërbim

Sa i përket produktit “Persona që përfitojnë check-up”, theksojmë që shpenzimet janë fikse dhe paguhen sipas kushteve koncensionare bazuar në tavanin e numrit të përfituesve të vendosur në kushtet e kontratës koncensionare. Për vitin 2022, kanë përfituar nga shërbimi i check-up-it 454 828 pacientë nga 475 000 të planifikuar sipas kushteve të kontratës. Në këtë rast, pagesa e koncensionarit është bërë për 475 mijë përfitues, pavarësisht se realisht nga shërbimi kanë përfituar 454 828 pacientë, ose 20 182 pacientë më pak. 

Ky fenomen po ndodh çdo vit me këtë koncesionar, i cili paguhet nga taksat e shqiptarve për shërbimet që nuk i realizon, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme në buxhetin e shëndetësisë.

Gjithashtu duhet theksuar se PPP e check-up, tashmë është nën hetim nga SPAK, por ende nuk ka përfunduar si hetim ndaj nuk kemi rezultate për ndëshkimin e abuzuesve me këtë PPP.

Më poshtë paraqitet performanca e check-up në vlerë sasiore dhe në vlerë financiare (000/lekë) për vitin 2022.

  Kodi i produktit  Emërtimi i produktitSasia fillestarePlani fillestarSasia e rishikuarPlani i rishikuarSasia faktikeShpenzimet faktike
  91303AC“Persona që përfitojnë check up”475,000876,090475,000876,090454,828876,090

Këto të dhëna janë pjesë e raportit të prodhuar nga Shoqata Together for Life “Monitorimi i shpenzimeve të sektorit të shëndetësisë dhe mbrojtjes sociale për vitin 2022” mbështetur nga NED (National Endowment for Democracy).

Burimi:  https://transparency.com.al/

Read more

RAPORTI: Shpenzimet për shëndetësinë në Shqipëri, më të ulëtat në Evropë dhe në vitin pandemik 2020

Pandemia COVID-19 ka çuar në një tronditje të thellë ekonomike që do të reflektohet në dekada. Kriza e COVID-19 pritet gjithashtu të rezultojë në një rritje të mprehtë të varfërisë ekstreme. Shqipëria ka kapacitete të dobëta fiskale pasi grumbullon pak të ardhura buxhetore nëpërmjet taksave dhe tatimeve dhe për rrjedhojë ka mundësi të dobëta financiare për të përballuar nevojat për më shumë shpenzime në shëndetësi

Shqipëria prej dy vitesh është duke menaxhuar një pandemi të paprecedentë në 100 vitet e fundit, por ndryshe nga sa pritej, ajo nuk po ushtron presion të lartë mbi fondet publike, së paku në aspektin e fondeve shtesë që duhen për përballimin e krizës shëndetësore.
Pavarësisht emergjencës pandemike, shpenzimet për sektorin e shëndetësisë në vitin 2020, u rritën me ritme më të ulëta se shpenzimet e përgjithshme buxhetore.
Më 2020 buxheti i shtetit çoi në 9,62 për qind nga shpenzimet totale për financimin e sektorit të shëndetësisë, përfshirë edhe shpenzimet e rimbursimit të barnave, me një rënie prej 0,8 për qind në raport me vitin 2019, duke zbritur në nivelin më të ulët që nga viti 2016.

Të dhëna nga Eurostat tregojnë se shpenzimet për shëndetësinë për Shqipërinë vijuan të ishin më të ulëtat në Evropë dhe në vitin pandemik 2020. Shpenzimet nominale për banor në sektorin e shëndetësisë, të matura në Euro, sipas barazisë së fuqisë blerëse ishin 297 Euro në vitin 2020, e dyta më e ulët në Evropë pas Maqedonisë së Veriut (255 Euro) dhe shumë më e ulët sesa mesatarja e bashkimit Evropian (27 vende) prej 2614 Euro.
Për vitin 2020, shpenzimet totale faktike për shëndetësinë ishin 67.5 miliardë lekë (549 milionë Euro), me një rritje prej 10.4 për qind me bazë vjetore.

Nëse shpenzimet totale të MSHMS do të zhvishen nga shërbimet e kujdesit social dhe rehabilitimin e të përndjekurve, që nuk janë të lidhura drejtpërdrejt me kujdesin shëndetësor, fondi total për “Planifikim, Menaxhim, Administrimi”, “Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Parësor”, “Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Dytësor”, “Shërbime të Shëndetit Publik” “Shërbimi Kombëtar i i Urgjencës Mjekësore” për vitin 2020 rezultoi 38.7 miliardë lekë (314.6 milionë Euro) në vitin 2020, me rritje minimale për 6.5 për qind me bazë vjetore, në një vit ku emergjenca mjekësore ishte parësore.

Fondet kryesore të shëndetësisë shkojnë për zërin e “Trajtimi i pacientëve të shtruar në spitale”, që në vitin 2020 ishte 19 miliardë lekë, me një rritje prej 3.7 për qind nga viti i kaluar, duke përbërë gati 50 për qind të buxhetit të shëndetësisë, pa përfshirë programet e “Përkujdesit social” dhe “Rehabilitimit të të përndjekurve politikë”.

Rënien më të lartë të buxhetit e shënoi “Numri i vizitave në Kujdesin Shëndetësor Parësor”, që zbriti në 2.2 miliardë lekë, me tkurrje 22.7 për qind, si rrjedhojë e hezitimit të pacientëve që vuanin nga shqetësime të tjera, për të shkuar në spitale gjatë periudhës së pandemisë.
Shpenzimet totale buxhetore në dy vitet së bashku 2020 dhe 2021 arrijnë një vlerë të përgjithshme 1,1 triliardë lekë ose 9,3 miliardë Euro.

Pandemia COVID-19 e ka përkeqësuar edhe më tej tendencën e pagesave të larta nga xhepi për t’u kuruar nga sëmundjet, sipas të dhënave indirekte për rritjen e shpenzimeve për shëndetin në buxhetin e njësive familjare. Sipas INSTAT, pesha e shpenzimeve për shëndetin u rrit në 5.4 për qind në vitin 2020, nga 4.3 për qind vitin e mëparshëm, duke arritur në nivelin më të lartë që nga viti 2007, kur raportohen të dhënat.
Në vitin 2020, u regjistruan 27,605 vdekje15 në vend, me një rritje prej 26.4 për qind në krahasim me mesataren e 2016-2019 (ose 5,764 vdekje më shumë), e ndikuar nga përkeqësimi i pandemisë në pjesën e dytë të vitit.

Kufizimi i ndërhyrjeve jo urgjente gjatë pandemisë, ulja e kontrolleve bazë, reduktimi i trajtimeve për të sëmurët kronikë, ulja e konsultave periodike, si dhe reduktimi i depistimeve për tumoret rrezikojnë në të ardhmen përkeqësim të gjendjes klinike dhe rritje të fataliteteve edhe pas pandemisë për personat me tumor, probleme në zemër, veshkat dhe hipertension

Në vitin 2020, numri i personave të operuar ra me 27për qind, duke shënuar nivelin më të ulët që nga viti 2012, kur raportohen të dhënat.
Të dhëna operative nga Instituti i Shëndetit Publik tregojnë se rreth 20 mijë persona po vuajnë “COVID-in e gjatë”. Depresioni dhe prekja e sistemit nervor është një nga simptomat kryesore e “COVID të gjatë”, në 4-mujorin e parë të vitit 2021, shtrimet në pavijonet e spitalit psikiatrik u rritën me 68% në krahasim me 4-mujorin e parë të vitit 2020.


Kliko linkun për të lexuar raportin e plotë

https://www.togetherforlife.org.al/wp-content/uploads/2022/01/Shpenzimet-ne-sektorin-shendetesor-per-menaxhimin-e-pandemise.pdf

Read more

Raporti/ Problemet e prokurimeve publike në pandemi, procedura jo transparente 

Në Shqipëri situata në menaxhimin e fondeve në sektorin e shëndetësisë ka mungesa të theksuara sa i takon transparencës dhe llogaridhënies. Shqipëria është ndër të paktat vende në Evropë dhe rajonin e Ballkanit që nuk ka publikuar të dhëna dhe raporte mbi efektivitetin e përdorimit të fondeve.

Institucioni më i lartë i auditit në vend, Kontrolli i Lartë i Shtetit (KLSH), e pati mjaft të vështirë të gjurmojë përdorimin e fondeve në sektorin e shëndetësisë gjatë pandemisë për shkak të pa rregullshmërive ligjore, që shoqëruan procesin. Si pasojë e mungesës së konsistencës së kodeve të projekteve të dedikuara për përballimin e situatës së shkaktuar nga COVID-19 dhe rishikimeve të shumta pas akteve normative me disa VKM, gjurmimi deri në realizimin përfundimtar të fondeve COVID-19 rezultoi i vështirë, thuajse i pamundur

Të gjitha shtesat e fondeve për Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, të akorduara me Vendim të Këshillit të Ministrave (VKM) përgjatë vitit 2020, nuk janë reflektuar në tabelat shoqëruese respektive të Akteve Normative. Për rrjedhojë, fondet që u akorduan për përballimin e pandemisë shkuan për shpenzime të tjera që nuk kishin lidhje me pandeminë.

Mungesa e transparencës në përdorimin e fondeve që shkuan për menaxhimin e pandemisë ishte aq e madhe sa u konsiderua si shqetësim nga Fondi Monetar Ndërkombëtar (FMN), i cili nuk ka në thelb të punës së tij monitorimin e tenderëve. FMN informoi se prokurimet emergjente për përballimin e pandemisë nuk ishin transparente dhe i kërkoi Kontrollit të Lartë të Shtetit të intensifikojë kontrollet dhe t’i publikojë ato.

Ministria e Shëndetësisë dhe Qendra Spitalore “Nënë Tereza” u renditen në krye të enteve publike për riskun e lartë të zbatimit të ligjit dhe të përdorimit të fondeve publike.
Nga 6440 procedura të publikuara për prokurime (pa përfshirë ankande dhe koncesione) gjatë vitit 2020, për 532 ose për 8.2% prej tyre janë paraqitur ankesa në Komisionin e Prokurimit Publik. Nga numri total, MSHMS u rendit e dyta pas Agjencisë së Blerjeve të Përqendruara për numrin e madh të ankesave, me 26 gjithsej ose rreth 5 % të totali të ankesave.

Nisur nga numri total i ankesave të shqyrtuara pranë Komisionit të Prokurimit Publik, rezulton se 42,7% (317) prej tyre janë ankesa të procedurave të prokurimit të llojit “mall”. MSHMS u rendit e dyta me 20 ankesa nga operatorët që kishin marrë pjesë në tenderët e zhvilluar me blerje mallrash.

Janë gjetur mospërputhje të të dhënave të kontratave të nënshkruara të publikuara nga Agjencia e Prokurimit Publik me ato të regjistruara në SIFQ (në sistemin e thesarit të Ministrisë së Financave). MSHMS u rendit e para për këtë shkelje, ku sipas APP, janë zhvilluar 601 procedura prokurimi, ndërkohë në SIFQ rezultojnë vetëm 5 kontrata.

Kliko për raportin e plotë

https://www.togetherforlife.org.al/wp-content/uploads/2022/02/Tenderet-ne-pandemi_Analiza-e-tendereve-emergjente-ne-Ministrine-e-Shendetesise-dhe-Mbrojtjes-Sociale.pdf

Read more

Auditohet spitali rajonal i Vlorës, mangësi në zbatimin e procedurave të prokurimit, dëme ekonomike dhe dokumentim formal i ngjarjeve

Spitali Rajonal Vlorë

Kontrolli i Lartë i Shtetit, në kuadër të përmbushjes së funksionit të tij Kushtetues, zbatimit të Udhëzimeve dhe Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit (INTOSAI), sipas Programit të Auditimit nr.148/1, datë 28.01.2021, për periudhën nga 01.04.2017 deri më 31.01.2021 ushtroi auditim përputhshmërie në Spitalin Rajonal Vlorë.

Në përfundim, grupi i auditimit  konkludoi në një “opinion të kualifikuar të përputhshmërisë me theksim të çështjes”, si për aspektin financiar ashtu për aspektin e përputhshmërisë.

Institucioni për periudhën nën auditim paraqet të meta dhe mangësi në disa prej drejtimeve të veprimtarisë, të cilat lidhen kryesisht me veprimet dhe mosveprimet e administratës së Spitalit, nga të cilat janë konstatuar dëme ekonomike në vlerën prej 990,722 lekë dhe efekt financiar negativ në vlerën 198,853,808 lekë. Efektet e mësipërme konstatohen kryesisht në zbatimin e procedurave të prokurimit publik, mos ndërmarrja e veprimeve për të shmangur çështjet gjyqësore dhe mos likuidimi në kohë i tyre, mos ndjekja me rigorozitet e zbatimit të kontratave, mungesat e raportimeve periodike, etj.

Ndërkohë, mangësi të karakterit organizativ vihen re në përcaktimin e kritereve të kualifikimit jashtë objektit të prokurimit, mos kualifikimi i duhur i operatorëve ekonomik fitues referuar kritereve të përcaktuara, mos përdorimi dhe dokumentimi me rigorozitet i lëvizjeve brenda farmacisë dhe mos rakordimi mes përgjegjësve për këtë çështje. Shpesh proceset dhe dokumentimi i ngjarjeve bëhet në mënyrë formale, pa i kushtuar rëndësinë e duhur një detyrimi të tillë, i cili pasohet me efekte organizative apo financiare. Gjithashtu konstatohet se ka paqartësi në funksionet dhe kompetencat e strukturave drejtuese.

Me Vendimin nr.152, datë 11.10.2021 të Kryetarit të KLSH-së është miratuar raporti përfundimtar, ku janë rekomanduar: 1 propozim për ndryshime apo përmirësime të kuadrit ligjor në fuqi; 47 masa organizative; 2 masa për shpërblim dëmi dhe 4 masa për eliminimin e efekteve negative financiare.

Për më hollësisht, mbi sa trajtuar më sipër, konsultoni materialin në linkun e mëposhtëm:

https://panel.klsh.org.al/storage/phpZDK270.pdf

Read more

Ja sa persona përfituan nga rimbursimi i barnave kundër Covid-19

Në vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 908, datë 18.11.2020, “Për miratimin e paketës së trajtimit anti-Covid ambulator në banesë, që do të financohet nga Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor” u përcaktua që personat e testuar pozitiv me Sars Cov-2 përfitojnë pa pagesë trajtimin ambulator në banesë sipas udhëzuesit të miratuar me urdhrin nr. 579, datë 14.10.2020, “Për miratimin e udhëzuesit mbi ndjekjen në shtëpi të rasteve me infeksion Covid – 19”, të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale. Fondi total i parashikuar ishte 1.2 miliardë lekë (9.75 milionë Euro).

Në zbatim të këtij udhëzuesi është mjeku i familjes që përcakton skemën e mjekimit në momentin që pacienti testohet pozitiv me Sars-Cov-Z, në varësi të gjendjes dhe sëmundjeve bashkëshoqëruese.

Në përshkrimin e recetës me rimbursim,  mjeku i familjes pasi  vendos diagnozën “COVID-19 formë e lehtë ose formë e mesme sipas udhëzuesit mbi ndjekjen në shtëpi të rasteve me infeksion COVID-19”, bën përshkrimin  e barnave me rimbursim.

Numri i personave që përfituan nga rimbursimi i barnave kundër Covid-19 në vitin Nëntor-Dhjetor 2020 ishte 1,708 pacientë (6.3 milionë lekë-51.3 mijë Euro), kurse për periudhën janar-qershor-maj 2021 është 5,632 pacientë (22.5 milionë lekë-183 mijë Euro). Shuma totale e rimbursuar deri në maj 2021 është 28.8 milionë lekë (234 mijë euro).

Gjatë periudhës Janar-Maj të vitit 2021, Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor rimbursoi 5632 receta me diagnozën “Covid-19”, kundrejt një vlere prej 22.5 milionë lekësh (183 mijë Euro).

Shuma e rimbursuar është 1,9 përqind e fondeve prej 1.2 miliardë lekësh (9.75 milionë Euro) që qeveria ka vënë në dispozicion për paketën e rimbursimit për të sëmurët me Covid-19. Sipas të dhënave, rimbursimi mesatar për një recetë ishte 4083 lekë (33 Euro). Kjo shumë është shumë herë më e ulët se shpenzimet me të cilat janë përballur pacientët me simptoma mesatare dhe të rënda, të kuruar jashtë spitaleve. Të dhënat nga intervistat, fokus grupet dhe intervista me mjekë, pacientë dhe farmacistë tregojnë se shpenzimet për trajtimin e sëmundjes kanë qenë 10-20 herë më të larta në më shumë se 100 mijë lekë (813 euro) për pacientë me simptoma mbi mesataren.

Në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 908, datë 18.11.2020,  “Për miratimin  e paketës së trajtimit anti-Covid 19 ambulator në banesë, që do të financohet nga Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor”, është përcaktuar që personat e testuar pozitiv me Sars  Cov-2 përfitojnë pa pagesë trajtimin ambulator në banesë sipas udhëzuesit të miratuar me urdhrin nr. 579, datë 14.l0.2020, “Për miratimin e udhëzuesit mbi ndjekjen në shtëpi të rasteve me infeksion Covid – 19”, të Ministrisë së Shëndetësisë  dhe Mbrojtjes Sociale.’’

Burimi: Shoqata “Together for Life”

Read more

Buxheti i spitaleve për shërbimet shëndetësore dhe rimbursimi i ilaçeve në periudhën e covid-19

Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor (FSDKSH) është i vetmi institucion publik dhe autonom, i cili menaxhon dhe zhvillon skemën e sigurimit të detyrueshëm të kujdesit shëndetësor në Shqipëri. FSDKSH financon shërbimet shëndetësore nga ofrues publikë dhe privatë në përputhje me politikat kombëtare të kujdesit shëndetësor. Në vitin 2020 fondet totale për financimin e shërbimeve shëndetësore dhe rimbursimin e ilaçeve ishin 43,8 miliardë lekë (356 milionë Euro) ose 3,3 % më të larta se fakti i vitit 2019. Në vitin 2020 u dhanë për rimbursimin e ilaçeve 10,7 miliardë lekë (87 milionë Euro) ose 2.8 % më shumë se më 2019. Financimet për shërbimin parësor në vitin 2020 ishin 7,4 miliardë lekë (60 milionë Euro) ose 4.4% më të ulta se në vitin 2019. Për investime u shpenzuan 115 milionë lekë (934 mijë Euro) ose 62% më pak se në vitin 2019. Shpenzimet për financimin e shërbimit spitalor ishin 23.8 miliardë lekë (193 milionë Euro) ose 6.7 për qind më të larta se në vitin 2020. Për vitin 2021 FDSKSH ka në një buxhet në dispozicion prej 51.4 miliardë lekësh ose 7.5 % më të lartë se në vitin 2020. Financimet u rriten me 39 për qind për financimin e shërbimit parësor dhe 21 për qind për shërbimin spitalor, ku janë planifikuar të aplikohen 27.4 miliardë lekë më 2021. Fondi për rimbursimin e ilaçeve për vitin 2021 është 11.7 miliardë lekë (95 milionë Euro) me një rritje 9 për qind ndaj vitit 2020. Fondet që u rimbursuan për mjekimin e të sëmurëve me Covid-19 ishin sa 0.2 për qind fondit total të planifikuar për rimbursimin këtë vit.

FSDKSH, BUXHETI  FAKT 2019-2020, plan 2021 (mln lekë)20192020Plan 2021
Rimbursimi10,40710,72011,720
Financimi i shërbimit parësor    7,761.00    7,41910,714
Shpenzime Administrative       684.00       804985
Investime       308.00       11550
Financimi i Shërbimit Spitalor              22,358     23,85527,461
Totali42,11843,31350,930.00
Burimi:https://fsdksh.gov.al/wp-content/uploads/2021/04/buxheti-ne-vite-2013-2021-5.pdf   

Burimi: Shoqata “Together for Life”

Read more

Ja sa është mbulimi i shpenzimeve shëndetësore nga ndihmat e huaja përballimin e krizës shëndetësore të shkaktuar nga Covid-19

Nga marsi i vitit 2020 deri në qershor të vitit 2021, ndihmat dhe donacionet e huaja të dhëna për përballimin e krizës shëndetësore të shkaktuar nga Covid-19 arritën në 1 miliardë lekë (8.1 milionë Euro), nga të cilat, 671 milionë lekë (5.4 milionë Euro) ishin në formën e pajisjeve për spitalet, 191 milionë lekë (1.55 milionë lekë) ishin mjete mbrojtëse për ekipet mjekësore dhe 206 milionë lekë (1.7 milionë Euro) ishin kite dhe reagentë për laboratorët publike që i shërbyen rritjes së testimeve ndaj të dyshuarve si të infektuar.

Siç shihet nga tabela e mëposhtme donatori më i madh ishin Kombet e Bashkuara nëpërmjet programet UNOPS e PNUD me një mbi 500 milionë lekë (4.1 milionë Euro) ose 50 për qind e totalit të ndihmës së huaj, pjesa më e madhe e së cilës u dha për pajisje, kite dhe reagente.  Mes donatorëve renditet edhe kompania e emirateve të Bashkuara Arabe EMAAR me 45 milionë lekë (365 mije euro), të cilat u dhanë në formën e mjeteve mbrojtëse për stafet mjekësore. Kujtojmë se kompania EMAAR ka marrë ekluzivitetin nga qeveria shqiptare për të ndërtuar një port jahtesh dhe një kompleks banesash luksoze në vendin ku sot ushtron aktivitetin Porti i Durrësit. Ndihma e huaj e dhënë për menaxhimin e emergjencës shëndetësore është sa 10 për qind e fondeve që u vunë në dispozicion për përballimin e emergjencës shëndetësorë nga qeveria nga marsi 2020 në qershor 2021.

Tabela e donacioneve te huaja për pandeminë në lekë  
vitiDonatori Grand Total
2020Ambasada Amerikane                   6,823,000
2020Emiratet e Bashkuara Arabe                   9,201,562
2020EMAAR                 45,680,618
2020Katar                 54,825,284
2020PNUD                 80,287,427
2020UNOPS              432,421,009
2020Jordania                 53,272,518
2020Arabia Saudite                 33,221,671
2021Ambasada Gjermane                 21,656,800
2021NATO              111,213,000
2021UNOPS              230,467,958
 Total ALL           1,079,070,846
Burimi: Ministria e Shëndetësisë  

Burimi: Shoqata “Together for Life”

Read more

Fondi për krizën shëndetësore 2020, 38% pajisje mbrojtëse për mjekët, të tjerat furniturë për spitalet

Në kuadër të pandemisë COVID – 19 qeveria shqiptare alokoi për Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale një buxhet të dedikuar të menaxhimit të epidemisë në forcimin e sistemit shëndetësor në vlerën mbi 2.5 miliardë lekë (17milionë Euro) nga buxheti i shtetit për vitin 2020. Kësaj shume ju shtuan edhe rreth 507 milion lekë (4.1 milionë Euro) ndihma kryesisht nga organizata ndërkombëtare në pajisje mjekësore, materiale mbrojtëse dhe medikamente.

 • Një shumë prej 1,2 miliardë lekësh(9,7 milionë Euro)  ose 38 % e fondeve totale për krizën shëndetësore 2020 prej 3,1 miliardë lekësh (25,5 milionë Euro)  shkuan për të garantuar mjetet e mbrojtjes personale për stafin shëndetësor në të gjithë nivelet e sistemit shëndet publik.
 • 160 milionë lekë (1,3 milionë Euro)  bënë të mundur që përveç dy spitaleve COVID të Shërbimit infektiv në QSUT (COVID 1) dhe Spitalit Universitar Shefqet Ndroqi (COVID 2) të bëhen gati edhe dy spitale COVID Spitali COVID 3 në godinën e ish kirurgjive në QSUT me një total prej 125 shtretërish, si dhe Spitali COVID 4 në godinën e ish Universitetit Kristal me kapacitet prej 108 shtretërish. Është investuar në forcimin e kapaciteteve të terapisë intensive dhe subintensive, duke dedikuar 500 shtretër, 80% e tyre me linja oksigjeni dhe ku gjysma e tyre janë kapacitete të reja në sistem (COVID 3 dhe 4).
 • 764,9 milionë lekë (6,2milionë Euro)  u përdoren për pajisjen me aparatura të reja spitalet Covid dhe njësitë e terapive intensive në spitalet rajonale përkatësisht 100 shtretër të rinj reanimacioni, 265 monitorë multiparametrik, 134 respiratorë invasive dhe jo-invazive si dhe janë alokuar fondet për blerjen e pajisjeve të rënda bio-mjekësore për shërbimin e imazherisë dhe diagnostikues.
 • 50 milionë lekë (406 mije Euro)  u përdoren të siguruar terapinë e mjekimit me medikamentet sipas protokolleve të shërbimeve spitalore të njëjta me vendet e tjera pa asnjë mungesë.
 • 80  milionë lekë (650 milionë Euro)  u përdoren të garantuar terapinë me plazëm sipas protokolleve.
 • 55 milionë lekë (447 mijë Euro) u përdoren për të rritur kapacitet e laboratorike të testimit, duke hapur një laborator të ri në QSUT dhe duke rritur kapacitetet e testimit në laboratorët e ISHP.
 • 240 milionë lekë  ((1,9 milionë Euro) u përdoren për fuqizuar shërbimin e urgjencës para-mjekësore me blerjen e 36 autoambulancave të reja.
 • 141 milionë lekë (1,1 milionë Euro) u përdoren për vaksinimin më 2020 ndaj gripit të stinës për kategoritë e rrezikuara si të sëmurët kronikë, personelin shëndetësor, mësues, edukatorët, fëmijët 2-5 vjeç, të moshuarit. 370 mijë doza vaksinash u përdorën, ose 4 herë më shume se 2019.
 • 56 milionë lekë (449 mijë Euro) janë investuar për rikonstruksionin e Pediatrisë infektive në QSUT në vlerën 41 milionë lekë dhe rikonstruksionin e Reanimacionit të Spitalit Rajonal Vlorë.
 • Gjithashtu, Qeveria Shqiptare u angazhua financiarisht për sigurimin e vaksinës së sigurt dhe efikase kundër Covid-19 nëpërmjet mekanizmit ku aderojnë mbi 90 shtete COVAX Facility. Në vitin 2020 nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale është kryer gjithashtu pagesa prej 430 milion lekë (3,4 milionë Euro) për kuotën në bazë të marrëveshjes me COVAX.
 • milionë76 milionë lekë (617 mijë Euro) u akorduan për personelin shëndetësor në vijën e parë të luftës është përcaktuar shpërblimi financiar 1,000 Euro mbi pagën mujore për personelin shëndetësore dhe 500 Euro mbi pagën për stafin mbështetës.

Burimi: Shoqata “Together for Life”


Read more

Shpenzimet totale për përballimin e efekteve të pandemisë vetëm 3,1 % e buxhetit 2020

Gjatë vitit 2020 shpenzimet buxhetore për përballimin e efekteve që krijoi pandemia Covid-19 në ekonomi dhe në sektorin e Shëndetësisë arritën në 16,5 miliardë lekë ose (134,8 milionë Euro) . Kjo shumë ishte sa 3.1 % e të shpenzimeve totale buxhetore të vitit 2020, prej 536 miliardë lekësh (4.3 miliardë Euro). Nga totali i fondeve për përballimin e efekteve të pandemike prej 16.5 miliardë lekësh (134 milionë Euro), vetëm 3.1 miliardë lekë (25,2 milionë Euro)  u përdoren për financimin e nevojave shëndetësore që krijoi pandemia, ndërsa 13,5 miliardë lekë (11 milionë Euro)  u përdoren për mbështetje të ekonomisë nëpërmjet dy paketave të ndihmës

Shpenzimet publike buxhetore dhe ato te dedikuara për shëndetësinë më 2020Shpenzime fakt 2020 ne milionë leke
Buxheti i shtetit536,500
Buxheti i Ministrisë së Shëndetësisë67,862
-Sektori i shëndetësisë38,700
-Sektori i Mbrojtjes Sociale29,100
Shpenzime për krizën shëndetësore të Covid -193,100

Burimi: Shoqata “Together for Life”


Read more
sqAlbanian